Bài giảng tiếng hàn nhập môn

STT

Mục tiêu bài học

Nội dung buổi học

Giáo trình sử dụng

 1.  
 • Hiểu rõ về bảng chữ cái và phát âm trong tiếng Hàn.
 • Biết viết nét chữ cơ bản trong tiếng Hàn

Tiếng hàn nhập môn:

 • Giới thiệu về tiếng Hàn:
 • Nguyên âm : + 10 nguyên âm cơ bản

+11 nguyên âm ghép.

 • Phụ âm :       +14 phụ âm cơ bản

+5 phụ âm kép

 • Giới thiệu về thứ tự viết các nét trong tiếng hàn.

Tài liệu thầy Lương Quang Đĩnh

 1.  
 • Biết rõ về một âm tiết trong tiếng Hàn
 • Biết cách ghép chữ và phát âm.

Tiếng hàn nhập môn:

 • Giới thiệu về phụ âm “ㅇ” trong tiếng hàn
 • Luyện đọc chữ cái
 • Luyện ghép chữ và phát âm

Tài liệu thầy Lương Quang Đĩnh

 1.  
 • Hiểu rõ về phụ âm dưới trong tiếng Hàn.
 • Biết về quy tắc phát âm trong tiếng Hàn và luyện đọc.

Tiếng hàn nhập môn:

 • Phụ âm dưới  hay còn gọi là (받침)  “ pat chim”
 • Cách đọc받침 kép
 • Một số quy tắc phát âm
 • Cách phát âm chữ “의”
 • Luyện đọc

Tài liệu thầy Lương Quang Đĩnh

 1.  
 • Hiểu về cấu tạo động  từ và loại động  từ và cấu trúc có 2 thành phần.
 • Biết cách phân biệt động từ có patchim và động từ không patchim.
 • Biết về 4 dạng kết thúc câu trong tiếng Hàn

Tiếng hàn nhập môn:

 • Luyện đọc
 • Động từ ( 동사) : + cấu tạo động từ

+ loại đuôi của động từ

+ loại động từ

 • Cấu trúc câu có 2 thành phần
 • Phân biệt động từ có pat chim và động từ không có pat chim.
 • 4 dạng kết thúc câu của động từ vị ngữ
 •  

+ dạng câu trần thuật

+ dạng câu mệnh lệnh

+dạng câu cầu khiến ( rủ rê)

 • Một số lưu ý khi dùng động từ trong 4 dạng kết thúc câu

Tài liệu thầy Lương Quang Đĩnh

 1.  
 • Nắm bắt cách chào hỏi, giới thiệu tên, quốc tịch và nghề nghiệp.
 • Phát âm rõ và nhớ từ vựng

Tiếng hàn nhập môn: bài 1:  giới thiệu bản thân

 •   Động từ “이다” (là)
 • Cấu trúc :  danh từ +이다
 • Một số  mẫu câu giới thiệu bản thân
 • Luyện nói

 

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Biết cách nói về nơi chốn, trang thiết bị trường học, đồ vật trong trường học.
 • Biết về chế độ giáo dục của Hàn Quốc

Bài 2: trường học

 • Trợ từ chủ ngữ
 • Trợ từ  bổ ngữ
 • Đại từ : đại từ chỉ định, đại từ nhân xưng.
 • Tiểu từ trạng ngữ (  làm gì ở đâu?) “에서
 • Cấu trúc ” … 습니다”  “ có ở…”
 • Một cố mẫu câu cơ bản.

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nói được về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, những điều mà mình thích
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: những điều người Hàn thích.

Bài 3: sinh hoạt hằng ngày

 • Cách sử dụng từ “의” ( ê- của)
 • Dạng phủ định của động từ thường
  và động từ “ 이 다”
 • Đại từ nghi vấn
 • Tiểu từ “ 에” _ở, vào lúc.
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Hiểu được ngày và thứ, và cách tính thời gian
 • Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc: biểu hiện số trong tiếng hàn

Bài 4 : ngày và thứ

 • Số từ hán hàn
 • Cách dùng số từ hán hàn
 • Từ nối “와/과” _VÀ
 • Luyện nói mẫu câu hội thoại đơn giản về ngày tháng

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt số đêm thuần Hàn và cách sử dụng
 • Tìm hiều văn hóa Hàn Quốc: cuộc sống đại học của sinh viên hàn quốc

Bài 5: công việc trong ngày

 • Số đếm thuần hàn
 • Cách sử dụng số đếm thuần hàn
 • Dạng văn nói trong tiếng hàn
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản.

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cách sử dụng các tiểu từ
 • Nói được mẫu câu cơ bản

Bài 6: ngày cuối tuần

 • Cách dung tiểu từ “ 에서” (2)
 • Thì quá khứ của động từ và Dạng văn nói của  “이다”
 • Từ nối “VÀ”
 • Cách sử dụng “ 같이”
 • Luyện nói mẫu câu hội thoại cơ bản

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp cơ bản

Bà 7: mua sắm (1)

 • Động từ bất quy tắc kết thúc với “으”
 • Cấu trúc ngữ pháp với : “…고싶다”
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Tìm hiểu về văn hóa người Hàn: đồng tiền Hàn Quốc

Bài 7 : mua sắm (1)

 • Thì hiện tại với cấu trúc : ‘ 고있다”
 • Cách dùng từ “ 도”
 • Động từ bất quy tắc (.ㅂ)
 • Luyện đọc

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc cơ bản.
 • Luyện mẫu câu hội  thoại

Bài 8: món ăn

 • Thì tương lai  “ 겠”
 • Ôn lại cấu trúc “… 지안다” và “… (으)세요 “
 • Luyện nói mẫu câu hội thoại cơ bản
 • Luyện nghe

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc câu cơ bản
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: Văn hóa ẩm thực Hàn quốc

Bài 8:  món ăn

 • Cấu trúc ngữ pháp : “ …부터….. 까지…” từ ….đến …..
 • Luyện nghe
 • Luyện đọc

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc câu cơ bản
 • Nói được mấu câu hội thoại

Bài 9 : nhà cửa

 • Cấu trúc ngữ pháp “ (으로)”
 • Cấu trúc ngữ pháp : “을/ㄹ 까요?”
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

 

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: nhà cửa ở Hàn Quốc

Bài 9 : nhà cửa

 • Cách sử dụng 어떻다
 • Luyện nghe
 • Luyện đọc
 • Luyện viết

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Cách sử dụng dạng tôn kính trong tiếng Hàn.
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: xưng hô trong gia đình Hàn quốc

Bài 10:  gia đình

 • Dạng tôn kính trong tiếng hàn
 • Luyện nói
 • Luyện nghe
 • Luyện đọc

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: bốn mùa ở Hàn Quốc

Bài 11: thời tiết

 • Cấu trúc ngữ pháp với từ “ 로”
 • Cấu trúc ngữ pháp với : “을/ㄹ 거예요”
 • Cấu trúc: “아.어주다 ”
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Tìm hiểu văn hóa người Hàn: số điện thoại thú vị

Bài 12: gọi điện thoại

 • Ôn lại cấu trúc “ cho ai?” từ ai?”
 • Cấu trúc ngữ pháp : “nhưng”
 • Cấu trúc ngứ pháp “ dự định muốn làm gi?”
 • Luyện mẫu câu cơ bản

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp “vì…” và hỏi ý kiến người khác.
 • Luyện mẫu câu cơ bản.

Bài 13: sinh nhật

 • Cấu trúc ngữ pháp “ 아.어 서” (1) “vì”
 • Cấu trúc : “ 지요?”
 • Luyện nói
 • Luyện nghe,

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt cấu trúc ngữ pháp, có thể/ không thể làm gì.
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

Bài 14: sở thích

 • Cấu trúc: “ 을/ㄹ 주있다” “을/ㄹ 주없다”
 • Cấu trúc “ –거/는 것”
 • Luyện nói, luyện nghe, đọc viết

 

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 1.  
 • Nắm bắt những cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Luyện nói mẫu câu cơ bản

Bài 15: giao thông

 • Cấu trúc: “… 에서…까지”
 • Cấu trúc: “(으)러”
 • Ôn lại cấu trúc: “(으)로”
 • Luyện nói, nghe, đọc viết

Giáo trình  TIẾNG HÀN TỔNG HỢP

 Dành cho người Việt ( sơ câp I)

 

Chia sẻ:
Lịch khai giảng tháng 9/2016- Myre Korea

Lịch khai giảng tháng 9/2016- Myre Korea

Bí kíp để học tiếng Hàn cấp tốc

Muốn giỏi hãy học thuộc những điều này

Khai giảng lớp du học Hàn Quốc -dự kiến 12/09/2016

Khai giảng lớp du học Hàn Quốc -dự kiến 12/09/2016